Προσευχές

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

Περί της Ιεράς καί Θεοποιοΰ Προσευχής

Αυτή ή θεία προσευχή, ή έπίκλησις τοΰ Σωτήρος μας, τό Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με, είναι καί προσευχή καί ευχή καί ομολογία πίστεως. Παρέχει τό “Αγιον Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρσις της καρδίας, έκδίωξις τών δαιμόνων, κατοίκησις μέσα μας τοΰ Ίησοΰ Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών καί θείων λογισμών, άπολύτρωσις από τις αμαρτίες, θε­ραπεία τών ψυχών καί τών σωμάτων, χορηγός θείου φωτισμοΰ, βρύσις τοΰ ελέους τού Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων εις τόν ταπεινόν ανθρωπον, καί τό μόνον σωτήριον, διότι περιέχει τό σωτήρίον Ονομα τοΰ Θεού μας, πού είναι τό μόνο όνομα πού μας εδόθη. Αυτό εί­ναι τό Ονομα τοΰ Ίησοΰ Χριστού, τοΰ Υιού τοΰ Θεοΰ, καί δεν είναι δυνατόν νά σωθούμε μέ κανένα άλλο όνο­μα, όπως λέγει ό ‘Απόστολος (Πράξ. δ’12).

Διά τούτο τό Κύριε Ιησού Χριστέ, έλέησόν με εί­ναι: Προσευχή, διότι δι’ αυτής έπιζητοΰμεν τό θεΐον έλεος.
Ευχή, διότι παραδίδομεν τόν εαυτόν μας είς τόν Χριστόν διά της επικλήσεως του.
‘Ομολογία, επειδή τούτο τό όνομα όμολογήσας ό Πέτρος έμακαρίσθη.
Μεταδοτική Πνεύματος Άγιου, διότι κανείς δεν λέ­γει Κύριον Ίησοΰν παρά μόνον μέ τό “Αγιον Πνεύμα.
Χορηγός θείων δωρεών, επειδή διά τήν όμολογίαν
αυτήν υποσχέθηκε ό Χριστός είς τόν Πέτρον τά κλειδιά της Βασιλείας τών ουρανών. (Ματθ. ιστ’, 19).
Κάθαρσις καρδίας, διότι βλέπει καί καλεί τόν Θεόν διά της ευχής αυτής. Καί πάλιν ή ευχή αυτή καθαρίζει αυτόν πού βλέπει τόν Θεόν.
Δίωξις δαιμόνων, διότι εν τω ονόματι τοΰ Ίησοΰ Χριστού έδιώχθησαν καί διώκονται δαίμονες.

Ένοίκησις Χρίστου, διότι όταν έχωμεν τήν μνήμην τοΰ Χριστού, ό Χριστός είναι μέσα μας καί μας γεμίζει ευφροσύνη, όπως λέγει ό ψαλμωδός: «Θυμήθηκα τόν Θεόν καί ένοιωσα εύφροσύνην» (Ψαλ. 76, 4).
Πηγή πνευματικών εννοιών καί λογισμών, διότι ό
Χριστός είναι ό θησαυρός κάθε σοφίας καί γνώσεως καί τά χορηγεί αυτά εις εκείνους πού κατοικεί.
‘Αμαρτιών άπολύτρωσις, επειδή διά τήν όμολογίαν του είπε είς τόν Πέτρον ό Κύριος: «Όσα θά λύσης, θά είναι λυμένα είς τόν ούρανόν» (Ματθ. ιστ’, 19).
Θεραπευτήριον ψυχών καί σωμάτων, διότι ό Πέ­τρος είπε: «Είς τό Όνομα τοΰ Ιησού Χριστού σήκω καί περιπατεί» (Πράξ. γ’ 6). Καί πάλιν: «Αινέα, σέ θερα­πεύει ό Ιησούς Χριστός» (Πράξ. 9, 34).

Χορηγός θείου φωτισμού, ΔΙΟΤΙ ό Χριστός είναι τό
φως τό άληθινόν καί μεταδίδει τήν λαμπρότητα καί τήν χάριν του εις εκείνους πού τόν επικαλούνται’ όπως λέ­γει καί ό ψαλμωδός: «Άς είναι ή λαμπρότης τοΰ Κυ­ρίου καί Θεού μας επάνω μας» (Ψαλ. 89, 17).

Βρύσις θείον ελέους,διότι επιζητούμε τό έλεος.
Καί ό Κύριος είναι ελεήμων καί ευσπλαγχνιζεται όλους όσοι τόν επικαλούνται καί αποδίδει τό δίκαιον γρήγο­ρα εις εκείνους πού φωνάζουν προς Αυτόν.
Δωρητής θείων αποκαλύψεων καί μυήσεων εις τους ταπεινούς, διότι εις τόν αλιέα Πέτρον εδόθη ή χά­ρις της άποκαλύψεως τοΰ ουρανίου Πατρός καί ό Παϋλος ήρπάγη έν Χριστώ καί ήκουσε θείας αποκαλύψεις.
Καί πάντοτε ενεργεί μέ αυτόν τόν τρόπον.
Είναι τέλος πάντων τό μόνον Σωτήριον, διότι εις τό όνομα κανενός άλλου δεν μπορούμε να σωθούμε, ό­πως λέγει ό ‘Απόστολος (Πράζ. δ’ 12). Και μόνον ό Χρι­στός είναι ό Σωτήρ του κόσμου.

Διά τούτο πρέπει όλοι οι πιστοί νά ομολογούμε α­διάλειπτα τούτο τό όνομα καί διά τήν διακήρυξιν της πίστεως καί διά τήν άγάπην τού Κυρίου μας ‘Ιησού Χριστού, από τήν οποίαν τίποτε ποτέ δεν πρέπει νά μας χωρίση. Διότι τό Όνομα του παρέχει χάριν καί άφεσιν αμαρτιών καί άπολύτρωσιν καί θεραπείαν, άγιασμόν καί φωτισμόν καί πρό πάντων τήν σωτηρίαν.
Μέ τό θείον αυτό Όνομα οί ‘Απόστολοι έκαναν καί έδίδαξαν μεγάλα καί θαυμαστά. Καί ό ‘Ιωάννης ό Θεο­λόγος λέγει: «ταϋτα γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι ό ‘Ι­ησούς έστιν ό Χριστός ό υιός τοΰ Θεοΰ, καί ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε έν τω ονόματι αυτοϋ» (Ίωάν. κ’ 31). ‘Ιδού ή σωτηρία καί ή ζωή.

Τον Μακαριωτάτου ‘Αρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης Συμεών

Εάν σας άρεσε μοιραστείτε το !

H panagiamegalohari.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!